indication innovation in concreto

وبلاگ علوم و تكنولوژي رنگ

نرم‌کننده‌هاخبرسازمی شوند

نرم‌کننده‌هاویک بدنامی‌جدید...!
متهم به دست داشتن‌دربروزبیماری‌آسم‌درکودکان!

 

 

 

شما ،خواننده این مطلب به احتمال قوی یا خودتجربه کرده اید ویا از دیگران شنیده ایدکه اتومبیل های نو دارای بوئی مخصوص به خودمی باشد .این "رایحه"ولی چیزی نیست جز بوی نرم کننده هائی که ازکنسول وچرخ فرمان اتومبیل خارج شده ودرفضای داخل اتومبیل "سیگنال نوبودن" می دهد.
فتالات‌های‌درون‌موادمصنوعی("پلاستیک‌ها")به داشتن نقشی موثر دربروزآسم یا تنگی نفس بخصوص درکودکان متهم می شوند.محققان آمریکائی دریک پروژه تحقیقاتی درازمدت روی خانم های باردار این نتیجه عایدشان شد که کودکان هنوزمتولدنشده بیش از سایر گروه ها باخطر ابتلا به بیماری آسم مواجه می باشند. این محققان که در مجله تخصصیEnvironmental Health Perspectives""نتیجه‌تحقیقات خودرا منتشرکردند ،از دانشمندان درخواست کردند که هشدارهای لازم رابرای خطرات بلقوه ای راکه  وجود فتالات ها کودکان درشرف تولدازمادررا تهدیدمی‌کند رسانه ای کرده ودراین خصوص‌به روشنگری بپردازند،نرم کننده ها -به ویژه انواع فتالاتی -قادرند به آسانی‌ازخون‌مادربه‌سیستم گردش خون کودک منتقل شوند.
 زمان های طولانی نرم کننده ها درزمره مواد بی خطریاکم خطر برای سلامتی محسوب شده وآثارزیانبارآنها به اندازه‌کافی‌وعمیق‌موردمطالعه‌وبررسی‌قرارنگرفته‌بودواین‌درحالی‌است‌که‌مطالعات انجام شده روی آن هادرچندسال اخیر حداقل یک بدنامی بزرگ برای این ترکیبات وموادرا به همراه داشته است .بطوریکه از سال 2008 به اینطرف استفاده‌ازآنها(درآمریکا)دراسباب بازی‌کودکان‌ممنوع‌گردیده‌است .
اکنون‌‌و نظربه‌ اینکه‌ فتالات‌ها تقریباً همه‌جا‌ درمواد مصنوعی‌حضوردارند،گروهی‌ازمحققان‌ آمریکائی‌به‌سرپرستی‌راشل میلر ( Rachel Miller, Klinikum der Columbia University in New York)برآن شدند که درباره آثاراحتمالی میزان بالای موجودی فتالات ها دربروز بیماری آسم درکودکان به بررسی بپردازند.
دراین پروژه تحقیقاتی میزان فتالات موجوددرادرار تعداد300نفر ازخانم های باردار وسپس نوزادان متولدشده آنان موردمطالعه‌قرارگرفته وچگونگی‌نسبت‌آن با کودکان 5تا11ساله دارای بیماری آسم ومشابه آسم  بطوردقیق بررسی گردید.
نتیجه‌ این‌ بررسی‌ها حاکی‌ازآن‌ بود که‌با افزایش‌میزان‌ موجودی‌ فتالات‌درادرار مادران،درصدکودکان‌مبتلا به آسم نیزافزایش‌می‌یابد.
بررسی‌های‌دقیق‌تر نشان‌ دادکه‌ درصورت‌ وجودب وتیل‌بنزیل‌فتالات(BBzP)درمادران‌ باردار،درصدکودکان‌ مبتلا‌ به‌آسم به72%ودرصورت‌وجوددیnبوتیل‌فتالات به‌78%افزایش‌می یابد.92%ازکودکان مذکور به وضوح ازبیماری  آسم و60% ازعوارض مشابه آسم مانند سرفه ونفس تنگی ،شکایت داشتند.  
به گفته میلر (Miller)"مادران به طورمعمول تمام سعی وتلاش خودرابرای به دنیاآوردن وداشتن کودکانی سالم به خرج می دهنددرحالی که عملاً درمقابل فتالات هائی چون بوتیل بنزیل فتالات ودی بوتیل فتالات کاملاً بی دفاع هستنذ". نامبرده ازاین رو معتقداست که "اگرما خواهان داشتن کودکانی سالم هستیم ،میبایست اززنان بارداردرمقابل‌خطرات‌ناشی‌از فتالات ها محافظت کنیم".دوسال‌پیش محققان رابطه ای مستقیم بین غلطت فتالات هادرمحیط‌والتهابات‌مجاری تنفسی پیداکردند وتحقیقات امروز نقش پررنگ فتالات ها دربروزبیماری آسم ومشابه را به اثبات می رساند...." اما اینکه چگونه فتالات ها دربروزاین بیماری دخیل هستند ،گمان براین است که (فشار) رادیکال های اکسیژن وبدین وسیله پروسه های ایجاد التهابات درمجاری تنفسی ،عامل اصلی می باشد، البته این موضوع می بایست درآینده بیشترموردبررسی قرارگیرد".
مختصری درباره نرم‌کننده ها
  تعریف:نرم‌کننده ها براساس استاندارد DIN 55945 ترکیباتی هستند آلی ،درشرایط متعارف مایع یا جامد،به لحاظ شیمیائی نسبتاً خنثی وعمدتاً با ساختاری اِستری.نرم کننده ها قادرند با ویژگی هائی شبیه حلال ها ،بااستفاده از توان حل کنندگی ومتورم کنندگی که دارند،بامواد دیگرازطریق تأثیرات فیزیکی متقابل یک سیستم هموژن تشکیل دهند.اضافه کردن نرم کننده هابه پوشش ها وسایر محصولات باعث تغییراتی درویژگی های فیزیکی -مکانیکی آنها می گردد.افزایش انعطاف پذیری،کاهش سختی ودربرخی ازموارد افزایش ظرفیت ایجاد چسبندگی دراین مواد یا پوشش ها ازجمله این تغییرات می باشند. .
1- نرم کننده ها"حلال هائی"هستند بافشار بخارکم ونتیجتاًدامنه جوش بالا.
2-نرم کننده ها درگروه موادآلی دیرفرار(SVOC) قراردارند.
3- یک مرز مشخص دقیق بین حلال ونرم کننده وجود ندارد.

توضیح:
نرم کننده ها دربسیاری ازشاخه های صنعتی مرتبط با پلی مرها کاربردهای فراوانی‌دارند.بااین‌حال ولی توجه ما دراینجابطور عمده به ویژگی هاوکاربردهای مرتبط با صنعت رنگ،معطوف خواهد بود.
یک‌تعریف اختصاصی ازنرم کننده ها  برای صنعت رنگ ،براساس استاندارد DIN EN 971-1 به شرح زیرمیباشد:
..."نرم کننده هاموادی هستندکه به مواد پوشش دهنده (لاک ها) باهدف افزایش انعطاف پذیری اضافه می شوند.نرم کننده هادررنگ های دیسپرزیونی به بهبود "جریان"رنگ نیزکمک می کنند."    
تفاوت های عمده بین حلال ونرم کننده
*حلال ها فقط تا کوتاه زمانی قبل ازپایان فرایند سخت شدن دارای خصلت" نرم کنندگی" می باشند.
*نرم کننده ها به فیلم سخت شده"برای همیشه"خصلت"نرمی"می دهند. 
*حلال ها فیلم رنگ را"بطورکامل"ترک می‌کنند(قراراست ترک کنند!).
*نرم کننده ها فیلم رنگ را"هیچگاه"ترک نمی کنند(قرارنیست ترک کنند!).
 نرم کننده‌هاباتوجه به ظرفیت"حل کنندگی"که دارند،بین زنجیرهای ملکولی (فراگمنت ها)درمواد مصنوعی(پلی مرها)وبایندرهایِ دارای ساختارترموپلاست یا فیزیکی خشک شونده قرارگرفته وازاین طریق کاهش نیروهای بین مولکولی در مواد وترکیبات ذکر شده را باعث می گردد. قانونبندی های حاکم برنرم کنندگی برای ترکیبات ماکروملکولی دقیقاً مشابه همان هائی هستندکه درپروسه"حل کردن" توسط حلال ها رخ می دهدکه مفصلاً به آن پرداخته شد.
از کتاب "حلال ها وصنعت رنگ "از نگارنده (همین) وبلاگ
منبع بخش خبری این پست :
scinexx ، به نقل از (AKR,Environmental Health Perspectives,17.09.2014)

 

 

+ نوشته شده در  14 Nov 2014ساعت   توسط hamid raghami  | 

تغییررنگ درصورت خطرات شیمیائی

منسوجات هوشمند هشدارمی‌دهند!
تغییررنگ درصورت خطرات شیمیائی

07.05.2014- روپوش های آزمایشگاهی ،دست کش های کار،باندهای زخم بندی و... همه ازجنس منسوجاتی هوشمند که وجودگازها وموادشیمیائی خطرآفرین را با تغییررنگ نشان می دهند. گازها وموادشیمیائی مایع چون‌کربن‌مونواکسید، آمونیاک واسیدهای قوی به وسیله‌این‌سنسورهاقابل‌شناسائی می باشد. ازاین سنسورها (قراراست)عمدتاً در آزمایشگاه‌ ها و محیط‌های‌ کارگاهی‌ استفاده‌ گردد.

همچنین‌گفته‌می‌شودکه‌درآینده‌‌ازاین‌خبررسان‌های‌شیمیائی‌درموادآرایشی‌‌وبهداشتی‌نیزاستفاده‌خواهدگردید

موسسه‌تحقیقاتی‌اتریشیJOANNEUM RESEARCH یک‌زیرگروه‌کاری‌برای‌موادحس‌گردرانستیتوی علوم و  تکنولوژی های سطح ،موادرنگزای شناسائی کننده ای را تولید می کند که ازطریق فلوئورسنس  یا تغییررنگ ،واکنش های شیمیائی وبیولوژیکی را نشان خواهدداد. به عنوان مثال می توان به نوعی ازاین مواداشاره کردکه  درصورت عدم حضور مواد سمی وخطرافرین آبی رنگ بوده وپس از تماس با مواد شیمیائی خطر آفرین، به رنگ قرمز درمی آیدوفرد استفاده کننده از روپوش آزمایشگاهی مسلح شده به سنسورهای مذکورقادرخواهدبود  ازخطراتی که اورا تحدیدمی کند ،آگاه گردد.
به گفته دست اندرکاران این پروژه، نحوه "سوارکردن" موادرنگزا روی منسوجات موردنطر بدین گونه است که یک محلول آبی ازماده رنگزا تهیه شده وسوژه – روپوش ،دستکش و...- درون آن قرار می گیرد .ماده رنگزا دراین محلول به صورت کاملاً با ثبات روی کالای موردنظر "سوار"شده وقابلیت شستشونیز خواهدداشت . یکی ازدست آوردهای این پروژه –به گفته مجریان آن-این خواهدبود که برای هر نیازی ماده رنگزای مخصوصی سنتز می شود  ،به عبارت دیگر "لباس را برتن مصرف کننده می دوزند" . درطراحی وسنتزاین موادرنگزا، سازگاری وهمخوانی کامل آن با نوع کالای موردرنگ آمیزی ،نوع خطرات وهمچنین غلظت موادخطرآفرینی که قراراست با تغییررنگ شناسائی گردد به دقت مدنظر قرارگرفته است.
به گفته دکتر گرهاد مور(Gerhard Mohr) رئیس گروه تحقیقاتی پروژه دردست اقدام ،مواد شوینده وبهداشتی برای مصارف خانگی،اعم از صابون ها ،پودرها ومایعات لباسشوئی ،سایر پاک کننده ها ،لوسیون های نرم نگهدارنده پوست و.... همگی درتبلیغات سازندگان آنها به عنوان "سازگار با وحفاظت کننده از پوست انسان " قید می گردد وبخصوص ویژگی حافط لایه طبیعی (اسیدی) پوست بزرگ نوشته می شود !  درهمین ارتباط لازم است یادآوری گردد که سطح خارجی پوست بدن انسان پی اچی (PH) بین 5تا6 داردکه این خود عاملی برای ازپای درآوردن  باکتری های درتماس با پوست می باشد وبه همین دلیل درسالهای اخیر اشاره به "خنثی بودن " مواد مذکور ازطرف سازندگان آنها به شعاری روزمره تبدیل گشته است .حال وبرای اطمینان خاطر ازصحت گفته هادراین تبلیغات ،میتوان بخصوص در شستشوی ملزومات بافته شده نوزادان از دستکش هائی استفاده کرد که به نوعی به عنوان یک معرف اسید-باز عمل کرده وپی اچ محلول  تهیه شده ازپاک کننده ها برای شستشوی لباس های نوزادان را به آسانی مشخص می نماید.قابل‌ اشاره اینکه  بخصوص پوست نوزادان درمقابل مواد قلیائی از حساسیت های دوچندان رنج می برد.

+ نوشته شده در  2 Jul 2014ساعت   توسط hamid raghami  | 

ماده رنگزای هیدروکروم‌درکاغذهای جدیدا

ماده رنگزای هیدروکروم‌ وچاپگری‌که بجای"تونر"با‌آب‌کارمی‌کند

.....وکاغذی‌ باقابلیت استفاده مجدد!

ممکن است تعجب برانگیز باشد ،ولی بسیاری ازناممکن های دیروزها، امروزه ممکن می شود وهیچ بعیدنیست که این کشفیات جدید به زودی تبدیل به روند های نوگردد .محققان کاغذ جدیدی کشف کردند که ماده رنگزائی غیرقابل رویت درون آن جاسازی گردیده است که فقط درصورت تماس با آب نمایان می شود . حال ودرصورتیکه مطلب یا تصویر چاپ شده روی این کاغذ دیگر موردنیاز نباشد ،می توان آنرا به آسانی محو کرده وکاغذ را دوباره آماده چاپ جدید کرد. ازبین بردن محتوای چاپ شده روی این نوع کاغذ ،همانگونه‌که بیان شد به آسانی صورت می گیرد ، فقط با کمی گرم کردن ،!
مجله تخصصی Nature Communications که مطلب فوق را برای اولین با منتشر کرده است ،درادامه مدعی می شود که این نوآوری می تواند به گرایش روز تبدیل گردد .در واقع کاغذ مورداستفاده چندین باره دراین تکنولوژی به نوعی طراحی گردیده است که ماده رنگزای موردنیاز برای چاپ را درخود داشته واین ماده رنگزا درتماس با آب ،رنگ خودرا نمایان می کند. حال ودرصورتیکه محتوای چاپ شده روی این کاغذ دیگر مورداستفاده نباشد ،می توان آنرا به راحتی وفقط با کمی گرم کردن (حتی) روی رادیاتور شوفاژ خانگی - ازروی کاغذ زدود .سرپرست گروه تحقیقاتی که روی این پروژه کارمی کند معتقد است که "اگرچه که ما دردوران دیجیتال بسرمی بریم ،ولی از دفتر کار بدون کاغذ هنوز رهائی نیافته وشاید هم به این زودی ها رهائی نیابیم .به طوریکه درحال حاضز کم وبیش 90% اطلاعات یک دفتر کار معمولی روی کاغذ ذخیره شده است " .
به گفته Lan Sheng  وهمکاران او از دانشگاه چینی Changchun  بیشترین میزان از کاغذ چاپ شده ،برای نگهداری به عنوان آرشیو نبوده ،بلکه بیشترحاوی  اطلاعات موردنیاز روزمره است که پس از استفاده به کاغذ دور انداختنی‌تبدیل‌می‌شود ،والبته به همراه این کاغذهای "دورانداختنی" مقادیر قابل توجه ای مرکب وموادشیمیائی سازنده آن وانرژی نیز "دورانداخته "می شود.
ماده رنگزای ویژه
تاکنون تلاش های زیادی برای تهیه کاغذی با قابلیت اسفاده مجدد صورت گرفته است که با موفقیت های زیادی همراه نبوده است . علت این امر نیز بیشتر در مشکل بودن زدودن مرکب از روی کاغذ چاپ شده بوده است.برای عبور ازاین مشکل ،محققان مذکور راه دیگری را انتخاب کردند، بدین گونه که ماده رنگزای جدیداًطراحی وساخته شد  درشرایط عادی-وخشک- بی رنگ ودرصورت تماس با رطوبت رنگی می شود..این ماده رنگزا به نوعی درون کاغذجدید "جاسازی" گردید . حال فقط کافی است که ماشین چاپگر حروف "مرطوب" را با کاغذ درتماس قراردهد.البته‌یک‌ویژگی‌مهم‌این ماده رنگ زا باید این باشد که درتماس با رطوبت ،تغییر ساختار(شیمیائی)دهد،آن هم به سرعت،تا محتوای چاپ شده‌ بلافاصله پس از عملیات چاپ ، قابل رویت باشد. این ماده رنگزا همچنین می بایست پس ازنمایان شدن، از ثبات لازم برخوردارباشد و به آسانی محو نگردد.ماده رنگزای مذکورکه درفام های مشکی وآبی هم اکنون در دسترس می باشد ، به نوعی از یک ویژگی "هیدرو کرومی" ،یعنی تغییر رنگ درصورت تماس با آب ، برخورداراست وبه لحاظ ساختارشیمیائی ،مشتقاتی از اکسازولین ها می باشد .این رنگ زاها  هم از رنگ دهندگی خوب وهم ازثبات شیمیائی مناسب برخوردارمی باشند. کاغذ استفاده شده برای این کار نیزحاوی یک سری ازخصوصیات ویژه می باشد ،ازجمله اینکه متشکل از چهار لایه است ، به ترتیب کاغذ اصلی ،یک لایه پلی اتیلن گلیکول به عنوان محافظ کاغذ درمقابل ماده شمیائی رنگ دهنده ،لایه سوم ماده رنگزا ولایه چهارم نیز محافظ برای ماده رنگزا . 
24ساعت قابل خواندن :
برای انجام تست شنگ (Sheng) وهمکاران او  پاترون یک چاپگر را با آب پرکرده وسپس با کاغذ ویژه جدیداً ساخته شده یک نوشته چندسطری را چاپ کردند .آنچه که مشاهده شد یک تصویرکم رنگ ازسطوری بودکه درفاصله فقط چندثانیه پس ازخروج ازچاپگر در رنگ آبی بخوبی قابل مشاهده وخواندن بود. .این محتوای چاپ شده حدوداً 22ساعت درشرایط معمولی پابرجابوده وبه گفته سازندگان آن این زمان برای استفاده کوتاه مدت یک اطلاعیه-به عنوان مثال یک دستورجلسه-کفایت می کند .حال ودرصورتیکه کاغذ چاپ شده حدود 30ثانیه دردمای 70 درجه قرارداده شود ، نوشته ها حذف شده وکاغذآماده چاپ مجدد ،بازهم با آب –بجای تونر- می باشد.
Nature Communications, 29.01.2014 - NPO

+ نوشته شده در  13 Feb 2014ساعت   توسط hamid raghami  | 

مخفی‌کاری باوانادیم اکسید


وقتی‌حس‌گرIR دچار"اشتباه محاسباتی"میشود!

مخفی‌کاری باوانادیم اکسید ‌- حتی‌ازدیدIR-.....

 محققان به تازگی به ماده ای دست یافتند که که قادراست گرمای "سوژه های مورد علاقه" را ازدید اشعه فروسرخ یااینفراردپنهان کند! این مطلب که اخیراًدرنشریه تخصصی " Physical Review X " منتشرشده است، حاکی ازآن است که   یک لایه نازک از نوعی پوشش قادراست سوژه رنگ آمیزی شده با این ماده را ازدید حسگرهای اینفرارد مخفی کند .
با یک سنسور اینفرارد می توان حتی درتاریکی، انسان،جانوران وموتورهای گرم (درحال کارومتوقف)را شناسائی کرد. گرمای تابش (تابانده شده) از سوژه های ذکرشده، درگیرنده های اینفرارد به صورت نورِ زرد-قرمز قابل مشاهده است .همچنین تفکیک نور"سرد"یک چمنزاریا یک جنگل ازنور"گرم" یک موجودزنده با ایفرارد میسر می باشد. حال ودرصورتیکه سوژه های"گرم"مورداشاره  با لایه ای ازپوشش ذکرشده ، رنگ آمیزی شده باشند ،دراین صورت"کل‌ماجرا"ازدیدسنسورهای‌اینفرارد(1)"مخفی"گردیده و‌یابه‌عبارت دیگر یک "اشتباه محاسباتی"را به سنسور"تحمیل" می کند. وانادیم اکسید عامل این"پنهان کاری"است و درتست های مکرر  این قابلیت خودرابه نمایش گذارد.
......"ماهم‌اکنون‌درآزمایشگاهی (Harvard School of Engineering and Applied Sciences )در کمبریج هستیم .دراین آزمایشگاه روی صفحه یک گرم کن برقی یک قطعه مکعبی از یک ماده نا شناس قراردارد. حال ودرزمانی که این قطعه با گرم شدن صفحه کرم کن ،داغ می شود، Mikhail Kats (فیزیک دان)وهمکاران او با یک دوربین اینفرارد ماجرا را تعقیب می کنند. ابتداوهمانگون که انتظارمی رود ،ماجرابه روال معمول پیش می رود .دردمای حدود60  درجه سلسیوس سوژهِ داغ شده، دررنگ سبز متمایل به آبی مشاهده می شود. با بالارفتن دما، تاحوالی 70 درجه سلسیوس تغییر رنگ ازسبز، تامتمایل به زرد و نارنجی پیش رفته وسپس به قرمز نزدیک می شود. دراین دما به یکباره پدیده  ای خلاف انتظار مشاهده می گردد. رنگ "سوژه" دوباره به سوی آبی می گراید تا اینکه دردمای 80درجه سلسیوس دوباره آبی کامل دیده می شودواین ازدید دوربین اینفرارد به معنی "سرد"است
وانادیم اکسید ،ماده ای شبیه کاملئون .
رمز این ماجرا در سطح خارجی سوژه قرارداردکه با یک لایه نازک (درحدفقط 150 نانومتر)با وانادیم اکسید پوشانده شده است این نوع وانادیم اکسید دردومدیفیکاسیون وجوددارد.زیر75 درجه سلسیوس ساختارشبکه آن ازنوعی است که ماده  عایق بوده وجریان را رد نمی کند .حال ودرصورتیکه وانادیم اکسید تادمائی بالاتر از دمای مذکورگرم شود،تغییراتی درنظام هسته اتم ها وهمچنین الکترون ها بروز می کندودراین حالت ترکیب به مانند  یک ماده فلزی وهادی جریان ،عمل می نماید.
این ویژگی از وانادیم اکسید از سالها قبل – 1959 - مشخص گردیده بود .کاتس وهمکاران او ولی به تازگی دریافتند که وانادیم اکسید این ویژگی راحتی درشرایطی که دریک لایه ازنوعی پوشش،استفاده شده باشد،نشان می دهد. آزمایشات دیگر همچنین حاکی از آن است که درصورت ایجاد تغییرات درشبکه کریستالی وانادیم  اکسید ،می توان دمائی را که وانادیم اکسید درآن حساس است،تغییرداد .
 (1)سنسوراینفرارد (IR Sensor) یک اِلمنت اپتیوالکترونیک حساس  به نوربوده ودرمحدوده طیف اینفرارد ((850 nm ... 50 µm) عمل می کند. ماده فونکسیونل در این سنسورها ترکیب LiTaO3 می باشد.
منبع: www.scinexx.de

 

+ نوشته شده در  12 Dec 2013ساعت   توسط hamid raghami  | 

بیس فنل آ همچنان خبرساز

 

بیس فنل‌آ(Bisphenol A)وآخرین"شاهکار"‌آن(تا به امروز)‌!

مشکوک به"‌تقویت‌جنسیت‌زنانه "...!

حداقل هفت سال است که این وبلاگ - وبلاگ علوم وتکنولوژی رنگ- بیس فنل آ(Bisphenol A) را تعقیب می کند ،نه ازاین جهت که احتمالاً "خصومت شخصی"با این ماده شیمیائی بسیارپرمصرف داشته باشد ،بلکه ازاین رو که هرروز خطرات بیشتری ازاین ماده کشف شده وبر دامنه ممنوعیت های استفاده ازآن درکالاهای مصرفی روزانه افزوده می گردد.
پست های مرتبط با بیس فنل آ دروبلاگ تاکنون :
47 - (پنجشنبه هفدهم فروردین 1385 )،در باره بيس فنل آ.. واثرات آن....بيشتر بدانيم !
204- (شنبه چهاردهم فروردین 1389) سیاره پلاستیکی ،فیلمی ازWerner Boote !
206- (دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389) بیس فنل آ دوباره خبرساز شد!
245- (سه شنبه هشتم فروردین 1391) بیس فنل آ بدنام بود ،بدنام ترهم شد !
256- (چهارشنبه پنجم مهر 1391 )بیس فنل آ،عامل بروز "انحراف اخلاقی"درگونه‌ای ازماهیان!
توضیح: شماره های درج شده ،شماره پست هادروبلاگ می باشد.
واین روزها ،اوایل مهرماه 1392 :
بیس فنل‌آ(Bisphenol A)مشکوک به"‌تقویت‌زنانگی" !
...." حتی دردوزاژ های بسیارکم ،عامل - متناسب با جنسیت زنانه- انگشتانی بلندتر"،
به طورخلاصه‌می‌توان گفت که براساس آنچه که تاکنون به اثبات رسیده است، بیس فنل آ می تواندعامل بروز کلکسیونی‌ازبیماری‌هاباشد،ازدیابت‌ گرفته ‌تابیماری ‌های ‌قلب ‌و عروق ‌و سیستم‌ گردش‌خون، ازناباروری(درمردان)گرفته‌‌تاسرطان‌پروستات،ازبلوکه‌کردن‌فعاليت‌هورمونOstrogenواختلال درتکامل مغز گرفته تا ......ومهمترازهمه، عامل(احتمالی)اختلال دربرخی از فرایندهای مرتبط با ژنتیک درموجودات زنده !

 بيس فنل‌A(BPA)محصول واكنش‌تراكمي(كندنزاسيون )دومول فنل‌ويك‌مول استون در مجاورت سولفوريك اسيد غليظ ميباشد.توضيحاً اينكه حرف‌A ازاستن ناشي ميشود،همانگونه‌كه‌در بيس فنل F حرفF از فرم آلد هيد .بیس فنل آ ماده شيميائي بسيار پر مصرفی است که در ساخت اكثر رزين هاي اپوكسي ،مواد مصنوعي پلي كربنات و ...... كاربرد هاي فراواني داشته و ميزان توليد و مصرف ساليانه آن در ابعاد ميليون تن ميباشد .

ماده شیمیائی بیس فنل آ(BPA) باویژگی های شبه هورمونی که داردتعادل هورمونی را (قبل ازتولد) دچاراختلال می کند .یکی از آثاراحتمالی این اختلال ،افزایش طول انگشتان جنس مذکر می باشد، خصلتی که بیش ازاینکه مردانه باشد،زنانه است ! مهمتراینکه این اختلال هورمونی درنسل های بعدی موجودتحت تأثیرقرارگرفته   نیز مشاهده می گردد. محققان فرانسوی که این یافته ازنتایج تحقیقات آنها می باشد،به موشهای آزمایشگاهی باردار بیس فنل آ دردوزاژهای  اندک واردکرده ودرنوزادنر این موشها انگشتانی بلندتر ازمعمول برای نرها-ومتناسب با طول انگشت ماده ها- مشاهده کردند. 
موجودات ‌زنده ‌ازهمان ‌ابتدای ‌شکل‌گیری‌دررحم‌مادر،تحت‌تأتیرهومونهای‌تستسترون(Testosterone)واستروژن (Ostrogen)که‌بعضاً‌درون جنین تولیدشده وبعضاً نیز ازطریق مادرمنتقل می شود، قراردارند.
 این‌هورمون‌های"خبررسان"که عامل تعیین ویژگی های جنسیتی می باشد ،"اثرانگشت"خودرابه نوعی در سلامتی وبرخی از ویژگی های موجود زنده  درسالهای زندگی نیزنشان می دهد. یکی ازاین ویژگی ها که درموجود رشدیافته  قابل ردیابی می باشد ،نسبت طول انگشت حلقه (یاانگشتری) به انگشت اشاره است که خود به واسطه نسبت میزان دونوع هورمون یادشده درجنین (قبل ازتولد) شکل می گیرد.درمردان (جنسیت مردانه)معمولاً –بواسطه تسترون بیشتر درمقایسه با استروژن – انگشت اشاره کوتاه ترازانگشت حلقه می باشد.درخانم ها(جنسیت زنانه)قضیه درست برعکس است .
تااینجای کار قبلاً نیز به اثبات رسیده بود. به گفته Jacques Auger وهمکاران اواز کلینیک دانشگاه پاریس ولی آنچه که اکنون  مشخص گردید  این است که ترکیبات شبه هورمونی مانند بیس فنل آ  از محیط خارج ازبدن مادر نیز قادر به اثرگذاری روی جنین می باشد .یکی ازاین آثار همان وضعیت مرتبط با طول انگشتان درجنسیت های مختلف  است که شرح آن رفت. محققان درآزمایشاتی به موشهای آزمایشگاهی ماده روزانه چندقطره روغن ذرت آغشته به بیس فنل آ خوراندند. میزان بیس فنل آ حدوداً 5میکروگرم برکیلوگرم وزن جانوربود. این میزان  کمتر از  "  no observed adverse effect " یعنی میزان مجاز تأثیرکذارمی باشد .موشهای مشابه ای نیز همان مقدارروغن ذرت ولی بدون آغشته بودن به بیس فنل آ دریافت کردند . انگشتان موشهای متولدشده اعم ازنریا ماده ،یافته ها را مجدداً تأیید کرد. جالب است بدانیم که آثار مخرب بیس فنل آ در "نوه "های موش های موردآزمایش نیز مشاهده گردید!!
به این ترتیب می توان گفت که یکی ازآثار بیس فنل آ روی جنسیت نر "زنانه تر" کردن برخی از مشخصه های آن ازجمله نسبت طول انگشتان به یکدیگر می باشد !
منبع:
Scinexx.de
Das Wisssensmagazin  08.10.2013 

 

+ نوشته شده در  28 Sep 2013ساعت   توسط hamid raghami  | 

نو آوری درپوشش های ضدخزه


نوآوری‌دررنگ‌آمیزی‌زیر"خط‌آبخور"درشناورها

رنگهائی ضدخزه‌ بابارالکتریکی

 یکی‌ازدلایل‌‌رنگ‌آمیزی‌بدنه‌شناورها درزیرخط آبخور،جلوگیری‌ازچسبیدن‌ورشد ارگانیسم های دریائی‌ مانند خزه‌های‌قهوه‌ای،آبی‌وسبز،انواع‌جلبک‌ها،کرم‌ها،حلزون‌هاو......به‌آن‌می‌باشد.این پدیده که به Biofouling  معروف معروف است، بخصوص درزمانهائی‌که‌شناورزمان طولانی درلنگرگاه ساکن است، رخ می دهد وسالانه خسارت هائی درابعاد میلیاردی به بارمی آورد. نوع مستقیم این خسارت ها به دلیل افزایش وزن شناور و اصکاک بیشتر (درحرکت)بوده و‌مصرف‌بیشتر سوخت، درمواردی تا بیش از 40% راباعث می گردد .برآوردهای Lloyds حاکی ازآن است‌که‌دریک شناور بدون پوشش ضدخزه،سوخت افزایش یافته به واسطه افزایش وزن ناشی ازانواع خزه هاحدود 28درصد کل سوخت می باشد.این افزایش سوخت ازیک طرف  هزینه های حمل ونقل دریائی را بالابرده وازطرف دیگربه ‌افزایش ‌دی ‌اکسید کربن ‌آزاد و رهاشده(اضافی)درطبیعت‌درحدود350میلیون‌تن‌درسال‌می‌انجامد.نوع غیر  مستقیم خسارت های تحمیل شده به علت افزایش خوردگی بدنه در سطح خارجی شناور می باشد که درصورت عدم جلوگیری ازآن نهایتاً به غیرقابل استفاده شدن شناور می انجامد که این خودخساراتی درابعاد بسیار بزرگتر را ‌رقم ‌می ‌زند . روش‌های ‌متداول ‌مبارزه ‌با ارگانیسم‌های(مذکور)که‌بااستفاده‌ازبیوسدها-ترکیبات‌آلی‌قلع(هم‌اکنون ‌ممنوع‌شده)وترکیبات‌مس‌یک‌ظرفیتی‌هنوزمجاز - انجام می شود ،ازیک طرف به آلوده کردن محیط زیست‌دریائی‌انجامیده‌وازطرف‌دیگرباتوجه‌به‌نیازبه‌سندبلاست‌وتجدیدرنگ آمیزی های ادواری در درای داک(drydock)،هزینه‌های‌قابل‌توجه‌ای‌رابه‌صاحبان‌شناورهاتحمیل‌می‌کند.
محققان‌موسسه‌تحقیقات کاربردی فرائن هوف آلمان(Fraunhofer-Instituts)برای مکانیک موادکاربردی (IWM) دریک پروژه مرتبط، سیستم های ضدخزه جدیدی رابرپایه نانوکامپوزیت طراحی کردند که قادراست به عنوان یک جایگزین مناسب برای ضدخزه های متداول- با نقاط ضعف فراوانی که دارند-تلقی شود.دراین روش ،سیستم پوششی‌ فعال ازنظر الکتروشیمیائی در سطح خارجی شناور پی اچی(PH) ایجادمی کند که به طور مستمر درحال تغییراست.به‌گفته‌پروفسورمانفردفوتینگ (Prof. Manfred Füting)،هماهنگ کننده پروژه، این پدیده قادراست  به صورت موثر از تجمع (میکرو)ارگانیسم ها جلوگیری می نماید.
رنگهائی با بارالکتریکی
پوشش جدید برپایه رنگهای نانوکامپوزیتی ازشرکت NTC طراحی گردیده است ،دریک سیستم متشکل ازلایه های‌متعدد،هریک‌ازلایه ها ازدرجه‌ای)متفاوت)‌ازهدایت‌الکتریکی‌برخوردارند.حال‌ودرزمانی‌که‌سیستم‌کامل گردیده و به ‌یک ‌جریان ‌متصل‌ می‌شود.جریان‌های ‌ضعیفی ‌در محدوده0.1‌میلی‌آمپربردسیمترمربع‌‌همزمان‌باعبورازلایه‌ها،در
فواصل‌‌زمانی‌معین‌تغییر‌قطب‌می‌دهند.این‌تغییرات‌درمحیط(الکترولیتی)آب‌دریا،باعث‌تغییراتی‌‌درپی‌اچ‌‌آب‌ دراطراف ‌شناورمی‌گردد.این‌شرایط،یعنی‌تغییرمداوم‌ پی‌اچ ‌به ‌مزاق‌ خزه‌ها وسایرمیکروارگانیسم‌های‌دریائی‌خوش‌نمی‌آیدولذا (روی‌بدنه)تجمع‌نکرده‌وتکثیرنیزنمی‌شوند.انرژی‌موردنیازاین روش‌ ازطریق سلول‌های خورشیدی تأمین می شود. درحال حاضر تست های میدانی روی این پروژه ازجمله روی یک شناورمتعلق به نهاد ناظر بر صید  در مکلن بورگ آلمان (Mecklenburg-Vorpommern) دردست انجام است .

+ نوشته شده در  9 Aug 2013ساعت   توسط hamid raghami  | 

پیگمنت آبی مصری درنانوتکنولوژی


نانوتکنولوژی‌وپیگمنت‌آبی‌مصری
-(پیگمنت‌آبی‌مصری،پیگمنتی‌بابیش‌از5 هزارسال قدمت)-

دراینجا به تفصیل درمورد پیگمنت آبی مصری نوشتم . این پیگمنت که دارای ساختاری ازنوع کلسیم مس سیلیکات می باشد، اخیراً به عنوان یک ماده نانو با کاربردهای بسیارمتنوع معرفی گردید. به گزارش مجله تخصصی  آمریکائی شیمی (Journal of the American Chemical Society)محققان آمریکائی که این ویژگی را دراین پیگمنت کشف کردند ،معتقدند که آبی مصری از لایه های فوق نازکی تشکیل می شود که دراثرتابش نور فروسرخ نزدیک (اینفرارد نزدیک)قابل تحریک می باشد.این ویژگی منحصربه فرددراین پیگمنت که بسهولت قابل تهیه است، می تواند برای کاربردهای جدیدی درتله کومونیکاسیون ، درپزشکی برای تشخیص بیماری ها وهمچنین درتکنیک های ایمنی مورد استفاده قرارگیرد.
مصریان باستان درپنج هزارسال پیش برای نقاشی ها یشان نه فقط ازپیگمنت های با منشأ طبیعی مانند خاکهای رنگی یادوده استفاده می کردند،بلکه پیگمنت هائی نیز سنتز می کردند که مهمترین آنها آبی مصری بود .برای این کار ازمخلوطی از ماسه نرم شده،سنگ آهک ،سنگ معدن فلز مس وذغال چوب استفاده می کردند .آنها این مخلوط را ساعت های متمادی دردمای حدود 900درجه سانتیگراد حرارت می دادند.
تینا سالگر(Tina Salguero)وهمکاران اوازUniversity of Georgia این پیگمنت چندهزارساله را با متدهای جدیدی موردبررسی قرارداداده ودرکمال تعجب دریافتند که کلسیم – مس-تتراسیلیکات  به آسانی  لایه های بسیار نازکی تشکیل می دهد ،لایه هائی که هزاران ازآن کمتر از یک تارموی انسان ضخامت دارد. آنان همچنین دریافتند که این سیلیکات های ورقه ای دراثر تابش نوربه آنها دریک زمان کوتاه ،نورجذب شده را برای یک زمان نسبتاً طولانی مدت به صورت تشعشعاتی درمحدوده اینفرارد نزدیک باز تاب داده وبه صورت لومینسنسی  درتاریکی مطلق نیز قابل مشاهده می باشد. . کاشفان این نانو ماده معتقدند که در پزشکی می توان به عنوان مثال  از این پیگمنت درعلامت گذاری سلول های سرطانی وسپس انهدام هدف دارآانها استفاده کرد .
بعد ازتحریر:
مخلوطی از ماسه (سیلیس)،آهک (کلسیم کربنات)مس(II ) اکسید وبراکس را دریک کوره چندین روز پیاپی دردمای 900تا950درجه سانتیگراد حرارت می دهند. دما نمی بایست از 1050درجه تجاوز کند،زیرا که دراین صورت پیگمنت ایجادشده دوباره تجزیه می شود. سپس ماده بدست آمده را که یک محصول شبه شیشه ای است آسیاب کرده وبا مقداری کلرهیدریک اسید رقیق شستشو می دهند تا آهک باقی مانده (وزنده شده)از آن جدا شود. تنظیم دما از این جهت با اهمیت است که درصورت کم وزیاد شدن باعث به وجودآمدن فام های مختلف از آبی روشن‌تا کاملاٌ تیره می گردد،همچنین نحوه آسیاب ودانه بندی محصول در فام نهائی نقش دارد.

+ نوشته شده در  26 Apr 2013ساعت   توسط hamid raghami  | 

ضدخزه‌ها

... marines Fouling..ونسل‌جدیدی‌ازضدخزه‌ها
........الگوبرداری‌ازطبیعت !

پدیده  marines Fouling یک مشکل همیشگی برای شناورها است وسالانه حدود 200 ملیارد دلارخسارت ببار می آورد .انواع موجودات دریائی اعم از گیاهی وجانوری مانند خزه های قهوه ای،آبی وسبز،انواع جلبک ها،کرم ها ،حلزون ها و......با چسبیدن به سطوح خارجی بدنه شناورها هزینه های بسیارزیادی را به صاحبان شناورها تحمیل می کنند. رشد سریع این موجودات "آویزان شده" به  بدنه شناور درزمانی نسبتاً کوتاه به میزان قابل توجه ای بروزن شناور افزوده واضافه برآن با افزایش اصطکاک بدنه شناور با آب دریا ،به افزایش قابل ملاحظه میزان سوخت شناور منجر می گردد. این افزایش سوخت ازیک طرف هزینه های حمل ونقل دریائی را بالابرده واز طرفی –با پس دادن گازکربنیک بیشتر –به محیط زیست نیز آسیب می رساند. برآوردهای Lloyds حاکی ازآن است که دریک شناور بدون پوشش ضدخزه،سوخت افزایش یافته به واسطه افزایش وزن ناشی ازانواع خزه هاحدود 28درصد کل سوخت بوده وگازکربنیک آزادشده (اضافی)حدوداً350میلیون تن درسال می باشد.این خسارت ها با اعمال پوشش های ضدخزه متداول –ازهرنوع-البته کاهش می یابد با ذکر این نکته که این "ضدخزه ها" معایب واثارزیانباری نیزدارند که ازآن جمله می توان به عمر نسبتاً کوتاه ،تخریب محیط زیست با پخش شدن درآب دریا وبالاخره مقاوم شدن میکروارگانیسم ها به آنها ،اشاره کرد.
ضدخزه های(جدید) اینوواتیو :

ادامه :

به دلیل حجم بالای مطالب وبلاگ وباز نشدن تصاویر وفرمول ها،این مطلب ازاین پس فقط به صورت سی دی قابل دریافت می باشد.

 

+ نوشته شده در  3 Aug 2012ساعت   توسط hamid raghami  | 

بازارجهانی‌رنگ درسال 2011

بازارجهانی‌رنگ

جهانی شدن بازارهاوروندانحصاری(تر)‌شدن‌تولیدکننده‌ها
ازسرویس اطلاع رسانی انستیتوی آلمانی لاک(رنگ) //دسامبر 2011
کریستوف مایر(Christoph Maier )، انجمن(تولیدکنندگان)صنایع رنگ و‌مرکب های چاپ آلمان

تصاویر وجداول

تقاضای جهانی برای رنگ درسال 2011 حدودا ً34 میلیون تن به ارزش تقریباً 88میلیارد یورو برآوردگردید.پس ازسالهای رکودی 2008و2009که تقاضا برای رنگ نزدیک به 8% نسبت به دوره های مشابه قبل کاهش یافته بود ،درسال 2010ارقام قبل ازسالهای رکودی مجدداً ثبت شدند. این مسیر رشدیابنده بیشتر از بهبودنسبتاًسریع تقاضا درکشورهای با رشد اقتصادی بالا مانند چین،هندوستان وبرزیل ناشی می گردد. برای سال جاری یک رشد 4درصدی درمصرف جهانی رنگ پیش بینی می شود.درسالهای 1993تا2003تقاضا برای رنگ  درسطح جهان بیشتر از سوی کشورهای رشدیافته صنعتی مانند کشورهای اروپای غربی آمریکا وژاپن  بود بطوریکه این کشورها تقریباً یک سوم مصرف جهان را به خوداختصاص داده بودند، درصورتیکه ازسال 2003 به اینطرف بیشترین افزایش مصرف رنگ در کشورهای چهارگانه یادشده که دارای رشد اقتصادی قابل توجه در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته می باشند ،ثبت کردند.یکی ازدلایل کاهش نسبی مصرف در کشورهای رشدیافته را باید در کاهش ساختمان سازی در10سال اخیر دراین کشورها جستجوکرد . تقاضا برای رنگ ساختمانی دراین کشورهادروضعیت فعلی عمدتاً به رنگهای تعمیراتی یا برای تجدید رنگ ورنگهائی که در ارتباط با مدرن سازی ساختمان ها مصرف می شود،می باشدواین درحالی است که درکشورهای روبه رشد یاد شده پروژه های ساختمان سازی-ودرنتیجه مصرف رنگ- به طور قابل توجه ای درحال افزایش است . درسالهای گزارش شده بازاربرای رنگهای صنعتی مصرفی درکشورهای رشد یافته  نیز با کاهش مواجه گردیده است ،البته بجز رنگهائی که در کالاهای صنعتی صادراتی مصرف می شوند. دراین خصوص نیز کشورهای درحال رشد با افزایش مصرف مواجه می باشند ،به ویژه درآنچه که به رنگ برای وسایل ولوازم خانگی سرمایه ای ومصرفی مربوط می شود.  یکی دیگرازدلایل کاهش تولید رنگ در کشورهای صنعتی یادشده این است که بخش –دربرخی ازموارد- قابل توجه  تولید به کشورهای دارای هزینه های کمتر برای تولید ازجمله دستمزهای غیر قابل مقایسه با کشورهای صنعتی منتقل شده است.می باشد. مورددیگر – که بسیار مهم نیز هست – این است که با توجه به شرایط وضوابط بسیارسختگیرانه درارتباط با محیط زیست وانسان ،پیشرفت های مبتنی بردانش وتکنیکی قابل توجه ای  یک کاهش مصرف را ازطریق کاهش ضخامت قشر رنگ اعمال شده وهم چنین دوام طولانی تر رنگ ها  باخود به همراه داشته است. همه اینها یک نتیجه را عاید می کند وآن اینکه براساس آمارهای موجود تقریباً نیمی از رنگ مصرفی درکشورهای رشد یابنده مصرف می شود .قابل اشاره اینکه دراروپای غربی وآمریکا تقاضا برای رنگ یا با یک رشد بسیاراندک مواجه است،یا نسبت به سالهای گذشته ثابت مانده ودربرخی از شاخه با کاهش نیز مواجه می باشد.
مصرف سرانه :

اگر به جدول فوق نگاه کنیم درمی یابیم که مصرف سرانه درکشورهای مختلف بسیار متفاوت است .آنچه که دراین جدول بیشتر قابل توجه می باشد ، درارتباط با کشورهای چهارگانه   BRIC (برزیل ،روسیه هندوستان وچین ) –چهارکشور صدرجدول است که حاکی از یک پتانسیل بالا برای افزایش مصرف رنگ می باشد.  
میزان مصرف درکشورهای مختلف درحال حاضر :
10کشور- به ترتیب بیشترین مصرف- عبارت اند از چین ،آمریکا،ژاپن،آلمان،هندوستان،انگلستان،فرانسه،برزیل وایتالیا .این کشورها حدوداً   60% تقاضای جهانی رنگ را به شرج جدول زیر به  خود اختصاص داده اند.

سهم بازار10بزرگترین تولیدکننده‌ رنگ

10بزرگترین تولیدکننده  (چندملیتی) رنگ درحال حاضر بیش از 40% بازارهای جهانی این کالا را به خود اختصاص داده اند.این شرکت های (مادر)تولیدکننده ازآمریکای شمالی،اروپا وژاپن می باشند.روند انحصاری (تر)شدن تولیدرنگ توسط شرکت های بین الملی مذکور همچنان درحال گسترش است واین رونددرحال حاضر سالیانه نزدیک به 5% رشد نشان می دهد. 
درحاشیه :
اینجانب درخصوص میزان تولید ومصرف رنگ در ایران فقط حدس می زنم که حدوداً زیر 3کیلو گرم سرانه است !!
لذا اگر احتمالاًکسی(حقوقی‌یاحقیقی!)ازمیزان‌تولیدومصرف‌رنگ‌درایران‌اطلاعات‌دقیق(تری!)داشت‌اعلام‌کند تادرهمین جا درج کنم !!
با توجه به حجم بالای مطالب وباز نشدن تصاویر ،محتوای کامل این پست ازاین پس فقط به صورت سی دی قابل دریافت می باشد.

+ نوشته شده در  8 Jun 2012ساعت   توسط hamid raghami  | 

بازهم بیس فنل آ


بیس فنل A بدنام بود ،بدنام ترهم شد !
...شایدهم روزی کلاً ازگردونه مصرف خارج شود!

تصاویر

بيس فنل A محصول واكنش تراكمي (كندنزاسيون )دو مول فنل و يك مول استون در مجاورت اسيد سولفوريك غليظ ميباشد. توضيحاً اينكه حرف A از استن ناشي ميشود ،همانگونه كه در بيس فنل F حرفF از فرم آلد هيد !
بیس فنل آ ماده شيميائي بسيار پر مصرفی است که در ساخت اكثر رزين هاي اپوكسي ،مواد مصنوعي پلي كربنات و ...... كاربرد هاي فراواني داشته و ميزان توليد و مصرف ساليانه آن در ابعاد ميليون تن ميباشد
.

ابتداشرح ماوقع وسپس بحث امروز:
1- درتاریخ 6آوریل 2006دراینجا نوشتم:
بيس فنل A وخطرات احتمالي آن  !
آسيب هائي به مغز !؟
..........................
2- درتاریخ 3 ماه مه2010 دراینجا نوشتم :
بیس فنل آ(Bisphenol A ) .....مجدداً خبرساز شد !!
...مشکوک‌به‌دست‌داشتن‌دربروز"کلکسیونی"ازبیماری‌ها
!
ودرهمان‌پست‌تحت‌‌عنوان‌آخرین‌خبرنوشتم:
پروفسور  Gilbert Schönfelder اخیراً (اوایل سال 2010 )دریک سمپوزیم سازمان (آلمانی)Endokrinology  درلایپزیک اعلام کرد که به احتمال قوی بیس فنل آ درایجاد بیماری هائی همچون دیابت ،بیماری های قلب وعروق ودرکل سیستم گردش خون نیزموثر است ،اگرچه که به اعتقاد نامبرده ،تحقیقات لازم روی میزان ومدت زمان تحت تأثیراین‌ماده‌بودن،هنوزدرجریان‌است.ولی‌اصل‌ماجراتقریباًبه‌اثبات‌رسیده‌است!
3- واکنون (مارس 2012)
بررسی های سازمان محیط زیست بریتانیائی( ChemTrust )که توسط سازمان محیط زیست وحفاظت ازطبیعت آلمان( BUND)  همزمان دربرلین،لندن وبروکسل رسانه ای گردید، حاکی ازآن است که ....................

باتوجه به حجم بالای مطالب وبلاگ وبازنشدن تصاویر ،محتوای کامل این پست ازاین پس فقط به صورت سی دی قابل دریافت می باشد.

+ نوشته شده در  27 Mar 2012ساعت   توسط hamid raghami  | 

مطالب قدیمی‌تر